Skip to main content

Standard salgs- og leveringsbetingelser

Kunden erklærer seg enig i disse leveringsbetingelser idet en bestilling finner sted, dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

§1 Priser

Alle bestillinger og avtaler, bekreftede eller ubekreftede, effektueres til de på leveringsdagen gjeldende priser.

Alle priser og rabatter er basert på uttak i hele kartonger. Polybrite tar forbehold om eventuelle justeringer av priser som er avtalt i det tilfelle det inntrer endringer i valutaforhold og/eller internasjonale råvarepriser før leveringsdagen. Priser som er oppgitt i prislisten til Polybrite Norge AS er å anse som gjeldene, med mindre annet er avtalt.

§2 Fraktkostnader

Polybrite Norge AS belaster fraktkostnader dersom ikke annet er avtalt.

§3 Retur

Varer levert i henhold til bestilling og riktig levering tas kun i retur etter skriftlig avtale. Spesialbestilte varer (og skaffevarer) tas ikke i retur. Ved akseptert retur, belastes et returgebyr på 15% av bestillingens nettoverdi. Returnerte varer må være fullverdig salgsvare i ubrutt original-emballasje. Ordrenummer må oppgis og returfrakt betales av avsender.

§4 Reklamasjon ved transport

Reklamasjon må skje straks. Hvis det forekommer skade eller manko ved varemottak, må kunden anmerke dette overfor transportøren. Returforespørsel rettes straks og senest innen 7 dager. Leverandørens ansvar for mangler ved den leverte vare omfatter ikke indirekte skader eller tap. Polybrite Norge AS har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes 3.partsforhold.

§5 Reklamasjon ved feillevering

En reklamasjon som følge av feil levering, enten feil antall og/eller feil produkt, skal framsettes i en returforespørsel straks og senest innen 7 dager.

§6 Reklamasjon ved produktfeil

Reklamasjon som følge av produktfeil, enten fabrikasjons­ eller materialfeil, skal framsettes i en returforespørsel straks. Dersom kjøper ikke sier fra innen rimelig tid etter at feil er oppdaget, kan kjøper ikke påberope seg denne. Leverandørens ansvar for den leverte vare omfatter ikke sekundære skader eller tap. Etter mottatt begrunnet reklamasjon, forbeholder leverandøren seg retten til å utbedre feil, eventuelt å foreta omlevering. Reparasjoner utført av kjøper for å utbedre feil eller mangler blir kun godtgjort dersom dette utføres etter skriftlig avtale med leverandøren. Feilsøking i anlegg dekkes ikke. Varer med produktfeil erstattes normalt ikke før disse er returnert og undersøkt av selger. Følgekostnader dekkes i utgangspunktet ikke.

§7 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 14 dager netto regnet fra fakturadato. Etter forfall belastes et rentetillegg etter den til enhver tid gjeldene morarentelov.

§8 Eksportkontroll

Alt salg fra Polybrite Norge AS er betinget av at eventuelt videresalg av produkter fra Polybrite Norge AS  ikke medfører brudd på nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter for eksportkontroll.

§9 Salgspant

Varen er å betrakte som leverandørens eiendom inntil betaling har funnet sted. Leverandøren har rett til å ta varene tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Omkostninger vil eventuelt komme i tillegg.

§10 Tvister

Tvister i tilknytning til leveransen skal søkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal Norsk lov være gjeldene. Verneting er på leverandørens forretningssted.

§11 Miljøgebyr og merverdiavgift

Miljøgebyr beregnes med:

  • Lyskilder: 0,90%
  • LED / LED­utstyr: 0,20%
  • Armaturer vegg/tak/lysskilt/andre: 0,90%

Avvik kan forekomme innenfor de ulike gruppene. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og miljøgebyr.